Contract de prestari servicii

 

                                                                                                                                                               Descarcare formular

                                                Incheiat astazi .............................. la .....................

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. COLD TECH SERVICII S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/XXX din 26.01.2005, cod fiscal nr. 17XXXX atribut fiscal R, din 26.01.2005, cont: RO14XXXXXXXXXXXXXXX deschis la BCR - sucursala UNIC, reprezentata de Necula Daniel, cu functia de general manager, in calitate de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C.
.....................................................................................................S.A./S.R.L., cu sediul social in .......................................(localitatea), str. .................................................... nr. ............................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr............................... din ....................................., avand contul nr. ................................................. deschis la ................................, reprezentata de..................................................., cu functia de ............................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta:
a. amenajarea de catre prestator a spatiului de productie al beneficiarului in vederea creerii conditiilor optime necesare cultivarii intensive a ciupercilor din specia Agaricus Bisporus,operatiuni care constau in: igienizare, termoizolare, compartimentare, etanseizare(daca este cazul).

b. furnizarea de catre prestator a echipamentelor si instalatiilor necesare cultivarii intensive a ciupercilor precum si montarea acestora pe spatiile beneficiarului: pasteurizare-conditionare compost, incubatie, formare, fructificare, dezvoltare, recoltare, conform listei anexa la prezentul contract <<Instalatii furnizate>>.
2.2. De asemenea, prestatorul se obliga sa efectueze si alte lucrari la solicitarea beneficiarului ce au strinsa legatura cu demararea procesului de productie, contracost, conform intelegerii partilor consemnate in scris intr-un act aditional la prezentul contract.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ............ incepand de la data de ................ si pana la data de ........ .
3.2. Partile pot conveni, de comun acord prelungirea prezentului contract prin incheierea unui act aditional.
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul contractului este de ..............................................................cu/fara T.V.A..
4.2. Pretul se va plati in numerar (sau cu ordin de plata in contul prestatorului) la data efectuarii prestatiei (la termenul stabilit in prezentul contract sau esalonat), astfel:conform anexei 1 la prezentul contract, <<Etapizare Plati>>, in contul prestatorului nr.RO14XXXXXXXXXXXXXXX deschis la B.C.R. - Sucursala Unic, pe baza de factura emisa de prestator.
****Daca pretul este in Euro sau USD se ia ca referinta cursul B.N.R.din data emiterii facturii de catre prestator.
4.3. In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei, vor interveni majorari de preturi care afecteaza costul prestatiei,se va proceda
astfel:
a. prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu majorarea preturilor, cu obligatia ca prestatorul sa notifice in termen de 24 ore beneficiarului hotararea sa;
b. beneficiarul, in termen de 24 ore de la data primirii notificarii scrise a prestatorului are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea lucrarii. Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a majorarii pretului.
4.4. Daca majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul nu accepta majorarea, va notifica in scris refuzul prestatorului.
5. GARANTII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile si echipamentele livrate, montate in urmatoarele conditii:
a. se intervine asupra instalatiilor numai de catre personal autorizat de prestator;
b. beneficiarul respecta modul de exploatare al instalatiilor;
c. nu survin defectiuni cauzate de reteau de distributie a curentului electric;
d. nu survin defectiuni cauzate de calamitati : cutremur, incendiu, inundatie.
5.2. Echipamentele furnizate si montate, care fac obiectul prezentului contract vor asigura in spatiul de cultura o temperatura intre 16 si 25 grade Celsius, umiditate relativa intre 75 si 99%, la o capacitate de ventilare de zece ori volumul incintei, cu aport aer reglabil procentual (functie de etapele procesului tehnologic de cultura).
6. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a. sa respecte termenele de livrare, executie, montaj conform anexei <<Termeni si Conditii>>;
b. sa dea instructiuni de exploatare a echipamentului notificate in anexa <<Parametri si Exploatare>>;
c. sa elibereze certificat de garantie pe o perioada de minim 12 luni si sa intervina prompt in toata perioada de garantie;
d. sa incaseze pretul contractului la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract;
e. sa depuna toate diligentele in vederea obtinerii de preturi competitive pentru materialele,produsele si servicii,fara a impieta insa prin aceasta asupra calitatii respectivelor materiale, produse, servicii.
6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a. sa efectueze in termen de 3 zile de la emiterea facturii de catre prestator, platile catre prestator conform anexei <<Etapizare Plati>>;
b. sa ia la cunostinta modul de exploatere al instalatiilor si sa-l respecte conform anexei <<Parametri si Exploatare>>;;
c. sa preia pe baza de proces verbal de receptie instalatiile si lucrarile efectuate de prestator;
d. sa aduca la cunostinta executantului orice anomalii in functionare,disfunctionalitati etc.;
e. sa suporte dupa caz, toate cheltuielile de calatorie, cazare si masa efectuate de angajatii si colaboratorii proprii in zona Bucuresti sau in tara in vederea realizarii activitatilor si serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract;
f. sa obtina avizele, autorizatiile de functionare si alte aprobari necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii;
g. sa colaboreze cu prestatorul pentru desfasurarea in bune conditii a prezentului contract;
h. sa asigure accesul reprezentantilor sau imputernicitilor prestatorului in imobilul ce face obiectul prezentului contract;
i. sa respecte alte obligatii prevazute in lege.
7. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre partii nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de
…………………., astfel: .......................................
8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul 6 din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 7 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
8.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
9. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindadaune interese.
10. NOTIFICARILE INTRE PARTI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
11. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente
11.3 In cazul neexecutarii platilor datorate de catre beneficiar,prezentul contract constituie de drept titlu executoriu,nemaifiind necesara interventia instantelor judecatoresti.
12. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. Fiecare dintre parti este raspunzatoare pentru plata in conditiile legii,a taxelor si impozitelor datorate in considerarea activitatilor desfasurate potrivit prevederilor prezentului contract.
12.4. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care ...................... astazi ........................., data semnarii lui.


BENEFICIAR                                                                                                                                                              PRESTATOR

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2012 Cold Tech Servicii S.R.L.
Toate Drepturile Rezervate.